De kerncijferapp in 10 vragen en antwoorden samengevat

Q1 Waarom heeft VWS het initiatief tot de ontwikkeling van een kerncijferapp genomen?

A1 Er is brede behoefte aan betere toegankelijkheid tot actuele cijfers over de gezondsheidszorg. Met de app 'Zorgcijfers' geeft het Ministerie van VWS invulling aan deze wens en hoopt zij dat het gebruik ervan leidt tot meer transparantie en het beter benutten van beschikbare cijfers. De app 'Zorgcijfers' is een eerste stap in het harmoniseren van begrippen, definities, bronnen en uitkomsten.

Q2 Hoe kan ik mijn weg vinden in de veelheid van cijfers?

A2 Er is een Inhoudsopgave uitgaande van de volgende drie invalshoeken: de zorgprestaties (deel A), de financië le middelen (deel B), het zorgaanbod (Deel C). Er is daarnaast een alfabetische lijst met de gebruikte begrippen en een zoekfunctie. Ten slotte is onder het kopje 'door VWS meest gebruikte cijfers' een uitsnede van de gebruikte cijfers te vinden.

Q3 Waarom zijn er cijfers uit 2012 terwijl uit andere bronnen meer actuele cijfers beschikbaar zijn?

A3 Het ministerie van VWS is zich ervan bewust dat van sommige cijfers meerdere (en soms actuelere) cijferbronnen beschikbaar zijn. In de app is met het oog op de transparantie ervoor gekozen om voor elk cijfer één bron te kiezen. De app 'Zorgcijfers' is daarmee een eerste stap in het harmoniseren van begrippen, definities, bronnen en uitkomsten. Via het contactformulier kan gereageerd worden met opmerkingen, suggesties, vragen etc. die VWS kan helpen bij verdere ontwikkeling.

Q4 Waarom zie ik bij de begrotingscijfers (deel B) alleen cijfers van 2013 en 2015, maar niet van 2014?

A4 Het basisidee van de app is alleen de meest actuele cijfers te presenteren. De meest actuele realisatiecijfers gaan over 2013 en de meest actuele begrotingscijfers over 2015. Er zijn m.b.t. begrotingscijfers daarom geen cijfers over 2014 opgenomen in de app. Pas bij de verantwoordingsdag in mei zijn in de app de realisatiecijfers over 2014 te vinden naast de cijfers uit de begroting over 2015.

Q5 Hoe vaak worden de cijfers geactualiseerd?

A5 Alle tabellen, grafieken en kaartjes zijn uit openbare bronnen. Als een cijfer uit een van de gebruikte bronnen wordt geactualiseerd is het streven dit cijfer binnen een maand in de app verwerkt te hebben. De uitsnede van de door VWS meest gebruikte kerncijfers wordt minstens vier keer per jaar ververst. De app wordt twee keer per in september (bij de begroting) en mei (bij de verantwoording) in zijn geheel geactualiseerd. Via het archief blijven oudere sets beschikbaar.

Q6 Kan VWS garanderen dat alle cijfers die naar de buiten worden gecommuniceerd in de app zijn terug te vinden?

A6 Nee. Zoals in het woord al besloten ligt, bevat de app alleen de kerncijfers. Meer gedetailleerde cijfers zijn er dus niet in te vinden. De gebruikte bronnen komen in de app in principe wel overeen met de bronnen die VWS gebruikt. Maar de uitzondering bevestigt ook deze regel.

Q7 Waarom staan er geen cijfers over de Volksgezondheid, Publieke Gezondheidszorg en Sport in de app?

A7 Er is voor gekozen om te beginnen met alleen cijfers over gezondheidszorg. Op de website en publicaties van de VTV (de Volksgezondheid Toekomst Verkenning) zijn cijfers over Volksgezondheid, etc. al bij elkaar gezet. Niet uitgesloten wordt om deze cijfers op een later moment in de app te integreren.

Q8 Waarom zijn er geen tijdreeksen opgenomen terwijl deze in de achterliggende bron wel zijn te vinden?

A8 Per item wordt alleen het meest actuele cijfer getoond. Voor de leesbaarheid van de cijferreeksen ontbreekt op een smartphone en tablet simpelweg de ruimte. Bovendien vragen ontwikkelingen in tijdreeksen om duiding. Het geven van duiding is niet het doel van deze app. Wel is het nadrukkelijk de wens om in een vervolgversie van de app verwijzingen op te nemen naar websites met daarin de tijdreeksen en duiding.

Q9 Waarom biedt de app noch de website de mogelijkheid tot het maken van een integraal pdf-tabellenboek?

A9 Van de optie om een integraal pdf-tabellenboek te kunnen printen is afgezien. Belangrijkste reden hiervoor is dat men zo niet in de verleiding komt terug te grijpen op een eerder geprint boekje, met mogelijk verouderde cijfers. Overigens kunnen losse tabellen wel gewoon worden geprint.

Q10 Blijft het ministerie van VWS deze tool de komende jaren zelf onderhouden?

A10 Het is de bedoeling dat binnen afzienbare tijd het beheer van de kerncijferapp wordt ondergebracht bij een kennisinstituut zoals bijv. het RIVM. Tot die tijd blijft VWS verantwoordelijk voor het beheer. Uitgangspunt voor VWS blijft dat de kerncijferapp gerelateerd is aan het gebruik in het beleid en de begroting.

VWS. Voor Nederland.